Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta w Głogowie

Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta w Głogowie
Koncepcja zagospodarowania

W koncepcji zwrócono uwagę na wszystkie komponenty architektoniczne i naturalne, znajdujące się w obszarze projektowanym, a także na bliskie sąsiedztwo tych elementów z Ostrowiem Tumskim oraz ich znaczenie w procesie odbudowy Starego Miasta w Głogowie. W myśl idei dobrej kontynuacji, relikty tworzące „ducha miejsca” stały się inspiracją w dalszym projektowaniu.

Idea

Podczas projektowania priorytetem stało się podkreślenie kontekstu otoczenia oraz wpisanie architektury w naturalny krajobraz. Uwzględniono możliwość podkreślenia osi widokowych, a także przekształcenia istniejących budynków Neptun I i II w nowoczesne budynki o wielofunkcyjnym charakterze, połączone w zespół wraz z nowo projektowanymi budynkami wie¿y widokowej oraz hangarami do przechowywania łodzi, a tak¿e pomostami do cumowania jednostek pływających, spacerowymi bulwarami, pergolą oraz innymi elementami zagospodarowaniem terenu. Wszystkie budynki zachowują wysokość do 12 m licz¹c do kalenicy dachu. Wyjątkiem jest projektowana wieża widokowa, która jest rodzajem dominanty architektonicznej wieńcząca oś ul. Piotra Skargi.

2-Obraz-037-kopia

Metryka projektu

Konkurs architektoniczny – II miejsce (najwyższa liczba punków)
Zespół: dr inż. arch. Justyna Zygmunt-Rubaszek, dr inż. arch. Paweł Amałowicz, dr inż. arch. Andrzej Sobolewski, Łukasz Dworniczak, Piotr Krajewski, Urszula Lentner, Marta Nenycz, Łukasz Kołacz.
Inwestor: Urząd Miasta Głogów
Wrocław, marzec 2008
Powierzchnia: 22ha
Obszar opracowania obejmuje teren dawnego portu miejskiego w Głogowie, założonego przy starorzeczu Odry. Przy historycznych budynkach portowych – Neptunach znajduje się część systemu fortyfikacji miasta – tradytor kolejowy.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony