Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia 10 kwietnia 2014 r. (zmiana z dnia 24 listopada 2016 r.), w celu poprawy skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Przepisy uchwały obowiązują od 23 kwietnia 2015 r.

Główne cele utworzenia Parku Kulturowego

Zapisane w Uchwale główne cele utworzenia Parku Kulturowego to:
– ochrona materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego.
– regulacja handlu i działalności gastronomicznej,
– regulacja działań reklamowych. [1]

Obszar Parku Kulturowego

Park Kulturowy we Wrocławiu zajmuje powierzchnię 210 ha. Jego granice wyznaczają: Fosa Miejska, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, a także park Słowackiego, Promenada Staromiejska i plac Kościuszki stanowiące najcenniejszy obszar Wrocławia wpisany do rejestru zabytków.

Ustalenia

Park Kulturowy powołano aby wzmocnić ochronę wrocławskich zabytków i związanych z nimi tradycji miejsca poprzez:

  • zachowywanie historycznych układów urbanistycznych i obiektów zabytkowych;
  • odtwarzanie historycznych  układów  urbanistycznych,  a także  ich  uzupełnianie  i wzbogacenia wpisujące nowe struktury o wysokiej jakości w istniejącą tkankę historyczną;
  • zapewnienie ekspozycji  zabytków  nieruchomych  i historycznych  zespołów  budowlanych,  historycznie ukształtowanych dominant oraz trójwymiarowej sylwety miasta;
  • rewaloryzowanie i rewitalizowanie przestrzeni miejskiej;
  • ograniczenie niekorzystnego wpływu nośników reklamowych w postaci tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków związanych z ochroną parku kulturowego na przestrzeń publiczną.

Załączniki do uchwały

  • wzory stałych kiosków ulicznych;
  • wzory słupów reklamowych oraz
  • miejsc, w których dopuszcza się handel poza budynkami.

[1] UCHWAŁA NR LVI/1465/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”

Parki kulturowe w Polsce – rozmieszczenie i typologia

W ostatnich latach licznie powoływane są nowe parki kulturowe w Polsce z uwagi na potrzebę kompleksowej ochrony krajobrazu. Ta forma ochrony przestrzeni podnosi prestiż obszaru oraz stanowi dobre uzupełnienie powszechnych form ochrony zabytków.

Parki kulturowe powołane do końca 2016 r.

W grupie 35  utworzonych w Polsce do końca 2016 r., można wskazać siedem ich typów z uwagi na rodzaj zasobów objętych tą formą ochrony (numeracja zgodna z tabelą poniżej):

I. PK tworzone w celu ochrony krajobrazu kulturowego obszarów centrów staromiejskich obejmujące ścisłe centra miast

– Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu (4),
– Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie (17),
– Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu (24),
– Park Kulturowy Miasta Końskie (32),
– Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki (18),
– Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego (31),
– Park Kulturowy Książęce Miasto Brzeg (23).

Czytaj

Park Kulturowy “Książęce Miasto Brzeg”

Rada Miejska Brzegu przyjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego “Książęce Miasto Brzeg”. Będzie to pierwszy park kulturowy na Opolszczyźnie.

Utworzenie PK poprzedziły ponad roczne badania i analizy dotyczące zasobów krajobrazu kulturowego miasta oraz uwarunkowań przestrzennych. W opracowaniu pt. “Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego” (Dworniczak, Kwaśniewski 2016) przestawiono:
– podstawowe źródła i opracowania dotyczące krajobrazu kulturowego miasta;
– uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta oraz funkcji miastotwórczych Brzegu, jako wyznaczników krajobrazowych;
– charakterystyka struktur krajobrazu kulturowego i wyróżników miasta;
– uzasadnienie utworzenia Parku Kulturowego wraz z propozycjami jego nazwy;
– rekomendowane cele i zasady ochrony krajobrazu kulturowego;
– analizę SWOT dla planowanego utworzenia i funkcjonowania PK.