Spis treści

Oferta

Opracowania krajobrazowe

Realizujemy opracowania krajobrazowe na potrzeby dokumentów planistycznych

Oceny oddziaływania na krajobraz oraz oceny oddziaływania na zabytki

Inwentaryzacje krajobrazów

Dokumentacje na potrzeby działań marketingowych

Wody opadowe

Realizujemy kompleksowe projekty zagospodarowania wód opadowych dla nowych inwestycji oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy bez pozwoleń wodnoprawnych.

Parki i ogrody zabytkowe

Oferujemy kompleksową pomoc w ochronie i kształtowaniu obszarów zabytkowych – w szczególności parków i ogrodów.

Inwentaryzacje terenowe: inwentaryzacja dendrologiczna i wycena wartości drzewostanu, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja fauny, inwentaryzacja zagospodarowania terenu.

Studia i analizy przedprojektowe: studia i kwerendy oraz analizy: przyrodnicze, kulturowe, kompozycyjno-krajobrazowe, funkcjonalno-przestrzenne.

Prace projektowe:  studium wykonalności zamierzeń projektowych, koncepcja programowo-przestrzenna, projekt koncepcyjny, program funkcjonalno-przestrzenny, projekt zagospodarowania terenu; projekty szczegółowe: szaty roślinnej, ciągów komunikacyjnych i nawierzchni, małej architektury.

Decyzje administracyjne / ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: operat gospodarki drzewostanem, pozwolenie na wycinkę drzew, nadzór prac na terenach  zieleni.

Wykaz wybranych prac przedstawiono na stronie REALIZACJE. Aby poczytać więcej, zapraszamy do działu: PORTFOLIO.

Szczegółowe informacje: tel: 500 013 574 lub PHUdworniczak@gmail.com

Przewiń na górę strony