Wykaz zrealizowanych prac


W poniższej tabeli przedstawiono wykaz wybranych prac

Rodzaje opracowań: studia i analizy przedprojektowe (SiA), inwentaryzacja dendrologiczna (ID), operat gospodarki drzewostanem (GD), koncepcja projektowa (KP), projekt wykonawczy (PW), ekspertyza/opinia (Ek), bania naukowe/konserwatorskie (BN), realizacja projektu (Re), konkurs architektoniczny (Kon).

Realizacje terenów zieleni dostępne są pod adresem: www.dworniczak.com/realizacje.

Tytuł opracowania / autorzy / zamawiającyStad.RokForma ochrony
Ocena oddziaływania na krajobraz budynku hotelowego
Zespół: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, mgr inż. arch. kraj. Mateusz Kulon Zleceniodawca: Inwestor prywatny
OOŚ2018
Rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w ramach projektu naukowo-badawczego "Grow Green"
Zespół: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak (red.), dr inż. arch. Justyna Rubaszek (red.), dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, dr inż. arch. Piotr Reda, inż. arch. kraj. Maciej Motas, mgr inż. Maja Bauer, inż. arch. kraj. Joanna Lewandowska
Zleceniodawca: Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia
SiA2018
Rozpoznanie i analiza zasobów krajobrazu kulturowego Promenady Krzyckiej we Wrocławiu na potrzeby jej rewaloryzacji
Zespół: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak (red.), dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (red.), dr, arch. kraj. Piotr Reda, mgr inż. Maja Bauer, mgr inż. arch. kraj. Rita Pulikowska, mgr inż. arch. kraj. Jacek Kuśmierski, inż. arch. kraj. Joanna Lewandowska, Mikołaj Grosel, Anna Pastucha, Karolina Hese, Joanna Lewandowska Zleceniodawca: Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia
SiA2017
Ocena Oddziaływania na krajobraz planowanej eksploatacji KWB "Turów"
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Piotr Reda, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Ekopolin
SiA2017
Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów)
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda Współpraca: mgr Piotr Drozda, mgr inż. arch. kraj. Mariusz Krynicki, mgr inż. arch. kraj. Maja Przyjazna
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów
SiA / KP / PW2017Ewidencja zabytków
Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie pl. św. Mikołaja we Wrocławiu
Łukasz Dworniczak, Monika Pasternak, Mariola Więcek, Jakub Barszcz
Organizator: SARP Wrocław
KP2017Rejestr zabytków
Studium krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn (gm. Wleń). Koncepcja ochrony krajobrazu Tarczyna w ramach parku kulturowego
Autorzy: Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak,
Współpraca: mgr inż. arch. kraj. Maja Przyjazna, inż. Wioleta Dunkel
Zamawiający: OP ENHEIM Haus Gemeinnützige SE / Spółka Europejska Pożytku Publicznego, Plac Solny 4, 50-060 Wrocław
BN / KP2017
Projekt nasadzeń zastępczych 184 drzew na ul. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu
Zamawiający: inwestor prywatny
PW2017-
Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. Artur Kwaśniewski
Współpraca: inż. Agata Barszczyk, inż. Wioleta Dunkel, mgr inż. arch. kraj. Grzegorz Garniec
Zamawiający: Gmina Brzeg, Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
BN2017Rejestr zabytków
Projekt nasadzeń zastępczych 184 drzew i 1162 krzewów przy ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Wilanowskiej we Wrocławiu
Zamawiający: inwestor prywatny
PW2017-
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny – zagospodarowania terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu
Zespół: Tomasz Cempa, Marek Bogadala, Łukasz Dworniczak, Kinga Derlatka, Daria Szkodzińska, Jakub Barszcz, Rita Pulikowska, Wioleta Dunkel, Agata Barszczyk, Maja Przyjazna, Katarzyna Śliwiak, Mateusz Kulon
Organizator: SARP Wrocław na zlecenie Miasta Wrocławia
Kon2017Rejestr zabytków
Projekt nasadzeń zastępczych 86 drzew i 25m2 krzewów w Parku Tysiąclecia przy ul. Sielickiej we Wrocławiu
Zamawiający: inwestor prywatny
PW2016-
I nagroda Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu
Zespół: Łukasz Dworniczak, Marek Szurlej, Rita Pulikowska, Hanna Olczyk, Maja Przyjazna, Artur Kwaśniewski
Organizator konkursu: Urząd Miasta Kalisz
Kon2016Rejestr zabytków
Projekt nasadzeń 55 drzew na obszarze zabytkowego zespołu mieszkaniowego Kowale
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Maciej Motas, Kamila Winiarska
Na zlecenie: i2 Developer
PW + Re2016Rejestr zabytków
I nagroda Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego
Zespół: Agata Szachta, Łukasz Dworniczak, Małgorzata Sieledczyk, Rita Pulikowska, Monika Mazur, Maja Przyjazna, Agata Barszczyk
Organizator konkursu: Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Kon2016Rejestr zabytków
Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Urząd Miasta w Brzegu
BN + SiA2016Rejestr zabytków
Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski).
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Inwestor prywatny
BN + SiA2016
Rejestr zabytków
Badania ankietowe na temat walorów kulturowych i turystycznych miasta Brzegu
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski, Weronika Lechowska
Zamawiający: Urząd Miasta w Brzegu
BN2016
Projekt rewaloryzacji alei sosnowo-brzozowej na obszarze zabytkowego zespołu mieszkaniowego Kowale
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Maciej Motas, Kamila Winiarska
Projekt zrealizowany na zlecenie Fundacji EkoRozwoju w ramach inicjatywy
PW + Re2016
5ha
Rejestr zabytków
Operat gospodarki drzewostanem w obszarze terenu zieleni miedzy ul. Pasłęcką, a obecnym biegiem cieku Ługowina na osiedlu Maślice we Wrocławiu
Autorzy: Maciej Motas, Łukasz Dworniczak, Hanna Olczyk
Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Maślicie”
ID + GD + PW2016
0,6ha
Siedlisko z listy NATURA 2000
Przewodnik po Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce
Autorzy: Piotr Nowakowski [red.], Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska, Krystyna Kotula, Łukasz Dworniczak
Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
BN2015
Uwagi i zalecenia nt. ochrony krajobrazu kulturowego miejscowości Pokój do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Autorzy: Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
BN2015Zabytkowy układ urbanistyczny
Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego w Kłóbce wraz z powiązaniem z obszarem skansenu Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Autorzy: Łukasz Dworniczak (główny projektant)
Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Kon + PW2015Rejestr zabytków
Kwerenda oraz interpretacja źródeł historycznych i opracowań nt. założenia pałacowo-parkowego w Żelaźnie (pow. kłodzki). Analiza zasobów kulturowych i kompozycji założenia oraz propozycje działań konserwatorskich
Autorzy: Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak
Zamawiający: Fundacja Pałac Żelazno
SiA2015Rejestr zabytków
Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój (woj. Opolskie).
Tom I. Kwerenda archiwaliów i publikacji oraz studia historyczne n.t. dawnego zwierzyńca, układu urbanistycznego, założeń ogrodowych i parkowych w Pokoju (woj. Opolskie).

Tom II. Analiza zasobów środowiska kulturowego miejscowości
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
BN + SiA2015
Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)
Tom I. Ocena stosunków wodnych i propozycje kierunków kształtowania układu wodnego
Tom II. Program funkcjonalno-przestrzenny i koncepcja zagospodarowania parku
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, dr inż. Wojciech Orzepowski, mgr inż. arch. kraj. Iga Solecka
Zamawiający: inwestor prywatny
Ek + KP2015Rejestr zabytków
Uwagi do projektu ścieżki rowerowej przy ul. Opolskiej w Pokoju
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Grzegorz Olszewski
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Ek2015
Park Wspólnotowy Ślężański Mamut WBO 2014 Koncepcja Przestrzenna
Zespół autorski: Alina Drapella-Hermansdorfer, Maciej Stojak, Paweł Ogielski, Michał Pelczarski, Łukasz Dworniczak, Mariusz Hermansdorfer, Natalia Bańdo, Katarzyna Kobierska, Robert Kołodyński, Miłka Matkowska, Małgorzata Smołka, Iga Solecka, Joanna Ways
Opracowanie na zlecenie UM Wrocławia
KP2015
Gospodarka drzewostanem i projekt nasadzeń dla działki nr 9/2 przy ul. Jesionowej 2-14 we Wrocławiu
Projekt nasadzeń zastępczych.
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Iga Solecka
Na zlecenie: Budotechnika Pracownia Projektowa, Zamawiający: inwestor prywatny
(gospodarka drzewostanem: 73 jednostki, projekt: 62 drzewa)
GD + PW2015
1,9ha
Operat dendrologiczny dla parku dworskiego w Kłóbce
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Andrzej Skup, Iga Solecka
Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
ID + GD2014
7,5ha
Rejestr zabytków
Zalecenia dotyczące gospodarowania drzewostanem na terenie zespołu pałacowego w Granówku
Autorzy: Maciej Motas, Łukasz Dworniczak, Kamila Szymańska
Zamawiający: inwestor prywatny
SiA + GD2014Rejestr zabytków
Studium historyczno-kompozycyjne dla Parku dworskiego w Kłóbce. Studia i analizy dla parku dworskiego w Kłóbce oraz wnioski do programu funkcjonalno-przestrzennego parku dworskiego w Kłóbce
Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
SiA + KP2014Rejestr zabytków
I miejsce Konkurs na zagospodarowanie otoczenia stadionu sportowego MCKiS w Jaworznie
Autorzy: dr inż. arch. Magdalena Zienowicz, dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. kraj. Ewa Podhajska, mgr. inż. arch. Dagmara Jaśniak, inż. arch. kraj. Marta Radziszewska, inż. arch. kraj. Estera Sobczyk
Organizator konkursu: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=3929
Kon2015
Studia i analizy środowiska kulturowego dawnego założenia zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)
Tom I. Kwerenda archiwaliów i publikacji n.t. zamku i areału zamkowego w Karłowicach. (Artur Kwaśniewski)
Tom II. Zamek w Karłowicach: badania architektoniczne i badania stratygrafii tynków. (Artur Kwaśniewski)
Tom III. Zamek w Karłowicach na tle założenia osadniczego i dawnego areału zamkowego. Analiza zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego. (Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski)
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
BN + SiA2015
Konkurs na opracowanie koncepcji domu na drzewie „Architectural Treehouse Award”
Zespół: Krzysztof Cebrat, Kamila Szymańska, Agnieszka Kornak, Łukasz Dworniczak, Maciej Motas, Piotr Michalski
Kon2014
Ochrona i gospodarowanie krajobrazem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
Rozprawa doktorska zrealizowana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aliny Drapelli-Hermansdorfer prof. PWr
BN2013
Koncepcja rewaloryzacji Parku miejskiego w Wolsztynie. Projekt szczegółowy rewaloryzacji centralnej części Parku miejskiego w Wolsztynie
zespół: mgr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, mgr inż. arch. kraj. Agata Jaworska,
Inwestor: Urząd Miejski w Wolsztynie
KP + PW2013Rejestr zabytków
III miejsce Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno–architektonicznej zagospodarowania bulwarów nad rzeką Nogat w Malborku
Autorzy: Joanna Lasko, Joanna Kruczek, Anna Swoboda, Paula Wojtyła, Łukasz Dworniczak, Bartosz Teichert
Kon2013
Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentu Parku Miejskiego w Wolsztynie
Zespół: dr arch. kraj. Łukasz Dworniczak, inż. arch. kraj. Paula Wojtyła
Zamawiający: Urząd Miejski w Wolsztynie, (liczba drzew 354)
ID2012
2,4ha
Rejestr zabytków
Konkurs na projekt zagospodarowania parku sportowo-rekreacyjnego na Ratajach w Poznaniu
Zespół: Alina Drapella-Hermansdorfer, Piotr Wesołowski, Łukasz Stawiany, Łukasz Dworniczak, Mariusz Hermansdorfer, Martyna Surma
Organizator: UM w Poznań
Kon2011
41,12ha
Konkurs na zagospodarowanie Placu Nowy Targ we Wrocławiu
Zespół: Łukasz Dworniczak, Andrzej Szmigielski, Monika Brząkała, Bartosz Teichert, Paweł Ogielski,
Kon2010
Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kluczborku
zespół: Magdalena Zenowicz, Ewa Podhajska, Łukasz Dworniczak
Zamawiający: UM Klucznork
KP2010
Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap I
Autorzy: dr hab. inż. arch. A. Drapella-Hermansdorfer, dr inż. arch. P. Ogielski, mgr inż. M. Brodzka, Ł. Dworniczak
Zamawiający: Urzędu Miasta Wrocławia,
KP2008
Koncepcja programowo - przestrzenna projektu Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu
na zlecenie Politechniki Wrocławskiej

Autorzy: A. Drapella-Hermansdorfer, F. Junfang, P. Ogielski, M. Brodzka, E. Podhajska, Ł. Dworniczak, Sz. Rozalski, B. Teichert,
współpraca: D. Skarżyński, mgr Z. Ćwik
dla: Urzędu Miasta Wrocławia, Wrocław
KP2008
Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - opracowanie pokonkursowe
Autorzy: D. Stacherzak, P. Rymanowicz, M. Budny, M. Krukowski, S. Rozalski, M. Sikora,
D. Jaszczyńska, A. Seidel
Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KP2007
II miejsce (najwyższa liczba punktów, pierwszej nagrody nie przyznano) w: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta pod budowę przystani rzecznej z zapleczem turystyczno-rekreacyjnym w Głogowie
Autorzy: J. Zygmunt-Rubaszek, P. Amałowicz, A. Sobolewski, Ł. Dworniczak, P. Krajewski, U. Lentner, M. Nenycz
Organizator: UM Głogów
Kon2008
I Nagroda w konkursie na Koncepcję zagospodarowania Parku im. Andrzeja Błachańca w Zgorzelcu
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Szymon Rozalski
Organizator: UM Zgorzelec
Kon2008
Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących
Zespół: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, dr inż. arch. Paweł Ogielski, dr Elżbieta Szopińska, mgr inż. Monika Brodzka, Łukasz Dworniczak,
na zlecenie: Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych
BN2007
III nagroda w konkursie architektonicznym na Koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu arboretum Akademii Rolniczej we Wrocławiu – projekt przyjęty do realizacji
Autorzy: M. Niemczyk, M. Krukowski, M. Motas, S. Rozalski, Łukasz Dworniczak
Organizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Kon2006Rejestr zabytków