Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prezentowana koncepcja jest efektem szczegółowych analiz przyrodniczych i krajobrazowych. Istniejące warunki naturalne uznaliśmy za główny wyznacznik kierunków przyszłego zagospodarowania Arboretum.

Tytuł głównego projektanta oddaliśmy Naturze, wprowadzając nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oparte na zachowanych walorach przyrodniczych. 

Inspiracją projektu jest współczesna idea kształtowania leśnych i otwartych terenów podmiejskich w sposób jak najbliższy naturze, będąca dziedzictwem myśli i działań takich twórców jak Hermann von Pückler-Muskau. Twórczość tego artysty była wzorem dla właścicieli majątku w Pawłowicach, którzy nadali obecny kształt historycznej części zespołu pałacowo-parkowego.

Głównymi założeniami prezentowanej koncepcji są następujące sposoby kształtowania przestrzeni przyszłego Arboretum:
– wykorzystanie lokalnego zróżnicowania środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem naturalnych procesów ekologicznych w procesie tworzenia i kształtowania Arboretum zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co ograniczy nakłady ponoszone w przyszłości na utrzymanie,
– wykorzystanie i wyeksponowanie walorów dawnej doliny rzeki Dobrej, zachowanych w formie pasa łąk i terenów otwartych w środkowej części obiektu przez zrenaturyzowanie dawnego koryta Dobrej z przylegającymi terenami zalewowymi i podmokłymi, w oparciu o sieć rowów oraz poprowadzenie przez środek Arboretum cieku stale prowadzącego wodę (Dobra2), co odtworzy cenne siedliska przyrodnicze, stanowiąc jednocześnie obiekt atrakcyjny krajobrazowo,
– wprowadzenie funkcji dydaktycznych prezentujących lokalne zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych oraz spontanicznych procesów zachodzących w biocenozach, a także naukowych (doświadczalnych) w celu monitorowania przebiegu procesów naturalnych oraz oddziaływania nowych przedsięwzięć na lokalne ekosystemy (obwodnica autostradowa A8).

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony