Koncepcja rewaloryzacji Promenady Krzyckiej we Wrocławiu

Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji Promenady Krzyckiej we Wrocławiu

Koncepcja Promenady Krzyckiej we Wrocławiu obejmuje tereny zieleni rozciągające się po obu stronach linii kolejowej Popowice-Brochów (Towarowej Obwodnicy Wrocławia). Koncepcja zakłada kształtowanie tras spacerowych i rowerowych oraz zakładanie nowych terenów zieleni. Promenada Krzycka stanowi zaplecze rekreacyjne osiedli Grabiszyn, Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce oraz Gaj i łączy ze sobą tereny parkowe i sportowe wykorzystywane przez spacerowiczów i rowerzystów. Tym samym współtworzy system terenów zieleni i terenów rekreacyjnych miasta stanowiąc strukturę, która na planie Wrocławia rysuje się jako łuk okalający centralną część miasta od południa i południowego zachodu.

Promenada Krzycka obejmuje i łączy:  
– ciągi piesze i jezdne wzdłuż nasypu kolejowego wraz z dawnymi skwerami będącymi poszerzeniami Promenady, zarazem jej strefami wejściowymi;
– tereny parkowe oraz tereny sportowe przytykające do Promenady (m.in. Park Grabiszyński, Park Południowy);
– ogrody działkowe (zwłaszcza w rejonie Partynic i Ołtaszyna);
– tereny cmentarzy (przy ul. Bardzkiej);
– tereny niezabudowane użytkowane przez mieszkańców jako miejsca rekreacji (np. Wzgórze Gajowe);
– tereny zabudowy mieszkaniowej „nasycone” zielenią ogrodów przydomowych, przedogródków, zadrzewień przyulicznych.

Koncepcja Promenady Krzyckiejcele opracowania

1. Zachowanie ciągłości Promenady Krzyckiej
2. Budowanie powiązań z sąsiadującymi zespołami zabudowy
3. Wyznaczanie nowych skwerów i zieleńców oraz podnoszenie bioróżnorodności
4. Formułowanie zaleceń do projektów szczegółowych PK
oraz dla obszarów towarzyszących

Cele pośrednie realizowanego opracowania związane były głównie z ochroną krajobrazu Promenady Krzyckiej i obejmowały: zatrzymanie wycinek drzew wzdłuż PK, informowanie mieszkańców o walorach PK, koordynację towarzyszących inwestycji i WBO oraz starania nad objęciem Promenady Krzyckiej ochroną konserwatora zabytków.

Standardy kształtowania Promenady Krzyckiej

1. Greenway klasyczny zaprojektowano na odcinkach o optymalnej szerokości działki. Greenway obejmuje: ciąg rowerowy: szer. 2,5 m w nawierzchni bitumicznej i ciąg pieszy szer. 2,0 m w nawierzchni mineralnej lub żywiczno-mineralnej, ciągi rozdzielone pasem zieleni.

2. Greenway z etapowaniem – w pierwszym etapie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m w nawierzchni bitumicznej, w drugim etapie budowa osobnego ciągu pieszego o szerokości 2,0 m w nawierzchni mineralnej lub żywiczno-mineralnej oraz  zamiana ciągu współdzielonego na ciąg rowerowy

Na odcinkach o zbyt małej szerokości działki lub w miejscach konieczności utrzymania lub wprowadzenia ciągu jezdnego:

3. Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0-3,5 m w nawierzchni bitumicznej lub żywiczno-mineralnej;

4. Droga dojazdowa lub wewnętrzna współdzielona z rowerzystami i pieszymi o szerokości 4,5-5,0 m w nawierzchni bitumicznej lub betonowej. 

Koncepcja Promenady Krzyckiej – opracowanie wynikowe

Opracowana koncepcja obejmowała wskazanie standardu ciągów Promenady oraz jej szczegółowego przebiegu z uwzględnieniem nowych przekroczeń dróg i stref wejściowych na PK. Przedstawiono program funkcjonalno-przestrzenny dla terenów towarzyszących, który koncentruje się na funkcjach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Zaproponowano lokalizacje dla nowych drzew i krzewów oraz sposoby ochrony istniejącej zieleni w ramach późniejszej realizacji prac.

Przykładowy fragment koncepcji przebiegu Promenady Krzyckiej
Przykładowe zestawienia mebli miejskich i ich aranżacje dla Promenady Krzyckiej

Metryka projektu

Inwestor: Gmina Wrocław / Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Nazwa zadania: Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania obszarów w ramach projektu Promenady Krzyckiej
Zespół: Łukasz Dworniczak, Dagmara Żelazny, Bartłomiej Święs, Rafał Walkowiak
Współpraca: Anna Grabińska, Katarzyna Winkler, Mateusz Kulon, Mateusz Mulica, Patrycja Tasarz

REFERENCJE

Dworniczak Architektura Krajobrazu
Adres biura: ul. Graniczna 22, 54-516 Wrocław
tel. 500 013 574 / phudworniczak@gmail.com
www.dworniczak.com

dworniczak

Tecla Sp. z o.o. Architektura i Urbanistyka
ul. I. Daszyńskiego 3/6, 50-309 Wrocław
Adres biura: ul. Świętego Wincentego 25AC, 50-252 Wrocław
tel. 608 176 176, biuro@tecla.pl

tecla logo

Zakres prac: studia i analizy, program funkcjonalno-przestrzenny, koncepcja, konsultacje społeczne, uzgodnienia i koordynacja rozwiązań, wizualizacje

Koordynatorzy ze strony Inwestora: Marta Czajka, Tomasz Stefanicki, Marta Grabowska

Więcej informacji

www.dworniczak.com/tag/promenada-krzycka/

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony