Ocena oddziaływania na krajobraz dla inwestycji

Ocena oddziaływania na krajobraz inwestycji określa wpływ planowanych lub projektowanych obiektów na zastany krajobraz.
Istotą opracowania jest:
– identyfikacja i opis krajobrazów w rejonie inwestycji z uwzględnieniem kluczowych zasobów (przyrodniczych, kulturowych i kompozycyjno-krajobrazowych);
– ocena oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne krajobrazy;
– formułowanie wniosków zmierzających do minimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji na krajobraz.

Ocena oddziaływania na krajobraz stanowi ważny element oceny oddziaływania na środowisko – stanowi jej podsumowanie poprzez wdrożenie oraz analizę informacji z innych obszarów oceny np. inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych lub zasobów kulturowych.

Metoda i zakres oceny oddziaływania na krajobraz

Przyjęta metoda jest pokrewna tzw. metodzie jednostek architektoniczno-krajobrazowych Janusza Bogdanowskiego, jednocześnie odpowiada standardom przyjętym przez polskie instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody oraz konserwacji zabytków.

Studia i inwentaryzacje oraz analizy środowiska prowadzone są z uwzględnieniem następujących czterech aspektów:
– układ funkcjonalno-przestrzenny – czyli zasoby (zarówno istniejące jak też planowane) związane z funkcjami terenów, ich rozplanowaniem i zagospodarowaniem; także powiązania funkcjonalne i komunikacyjne wewnątrz obszaru opracowania, relacje z otoczeniem itd.
– środowisko przyrodnicze – czyli elementy i struktury pochodzenia naturalnego bądź antropogenicznego (ale zdominowanego przez tworzywo przyrodnicze) oraz szeroko rozumiane uwarunkowania fizjograficzne;
– środowisko kulturowe – czyli zachowane i niezachowane zasoby związane z historią miejsca, mające postać materialną bądź niematerialną (w tym obiekty objęte formami ochrony zabytków);
– układ kompozycyjno-krajobrazowy – czyli elementy i struktury związane z kształtem przestrzeni (widokowymi, planistycznymi), mające pochodzenie antropogeniczne lub naturalne.
W tak zdefiniowanych ramach można pomieścić wszystkie zjawiska zachodzące w środowisku.

Ocena oddziaływania na krajobraz

Analiza widoczności terenu z punktu obserwacji (Wysoki Kościół).

Wybrane narzędzia i sposoby oceny oddziaływania na krajobraz

W ramach naszych ekspertyz oferujemy również:
– mapy widoczności planowanej inwestycji,
– wizualizacje inwestycji w krajobrazie widziane z kluczowych punktów widokowych,
– opracowania i doradztwo w zakresie działań kompensacyjnych,
– tworzenie baz danych,
– wsparcie w procesie konsultacji społecznych,
– materiały edukacyjne i informacyjne nt. krajobrazu.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi opracowaniami: Studia krajobrazu kulturowego.

Oceny oddziaływania na krajobraz realizujemy w porozumieniu z firmą: Leaf Project Studio Reda Piotr.
Szczegółowe informacje: tel: 500 013 574 lub PHUdworniczak@gmail.com

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony