Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego w Wolsztynie

Zdjęcie: Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego w Wolsztynie

Herb Gminy Wolsztyn

Głównym celem opracowania jest sporządzenie projektu komunikacji i szaty roślinnej dla części reprezentacyjnej wokół pałacu (3,2 ha). Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego w Wolsztynie nawiązuje do historycznego układu krajobrazowego – uzupełnia zabytkową kompozycję o brakujące grupy roślin ozdobnych. Zaprojektowano również przebudowę ciągów komunikacyjnych, która dostosuje je do potrzeb obecnego ruchu.
Nowe nasadzenia zlokalizowano w miejscach dobrze eksponowanych, patrząc od strony pałacu i ciągów komunikacyjnych. Dobór gatunkowy oraz formy roślin inspirowane są lokalnym krajobrazem, i odpowiadają lokalnym warunkom siedliskowym. Preferowano rośliny kwitnące w zimnych barwach (gł. białej i niebieskiej) – w nawiązaniu do Jeziora Wolsztyńskiego. Grupy krzewów w kształcie fal zaprojektowano równolegle do linii brzegowej tak aby tworzyły kulisowe plany. Motywem przewodnim projektowanych nasadzeń ozdobnych jest kolekcja różaneczników.
Obrzeżne części parku, zachowają swój naturalny charakter. Tam wprowadzane będą skupiny krzewów i drzew rodzimych z uwzględnieniem potrzeb lokalnych ptaków i małych ssaków.

Pierwsza część opracowania obejmowała cały park w Wolsztynie: studia i analizy środowiska przyrodniczego i kulturowego, układu kompozycyjno-krajobrazowego oraz funkcji w obrębie całego obszaru. Wszystkie zasoby zostały gruntownie opisane i poddane waloryzacji. Rozdział ten kończą precyzyjne wnioski i zalecenia dla gospodarowania parkiem. W ramach opracowania wykonano również:
– program funkcjonalno-przestrzenny dla całego parku oraz
– wytyczne dotyczące ochrony, gospodarowania i planowania krajobrazu w poszczególnych częściach parku.

Projekt szczegółowy, wykonany dla części reprezentacyjnej wokół pałacu (3,2 ha), obejmował:
– szczegółowy projekt ciągów komunikacyjnych wraz z rozmieszczeniem elementów małej architektury,
– szczegółowy projekt szary roślinnej oraz zalecenia dot. pielęgnacji drzew i krzewów.

Pierwszy etap prac realizowany był jesienią 2013 roku.

Koncepcja zagospodarowania Parku Miejskiego w Wolsztynie - Program F-P

Koncepcja zagospodarowania Parku Miejskiego w Wolsztynie – Program F-P

Metryka opracowania

Obszar: Miejski Park w Wolsztynie

Koncepcja zagospodarowania + projekt

Zespół: Łukasz Dworniczak, Agata Jaworska,
Konsultacja: Eleonora Mikołajczak, Andrzej Skup,
Wizualizacje: Kamila Szymańska, Paula Wojtyła

Inwestor: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
Wrocław 2012-2013

Powierzchnia: 17,4 ha

Galeria zdjęć: Park w Wolsztynie po realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi projektami na stronie: www.dworniczak.com/projekty

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony