Konkurs urbanistyczno-architektoniczny – zagospodarowania terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu

Zdjęcie: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny – zagospodarowania terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu
Przedwojenna rozlewnia wódek – „Dawna Gorzelnia” jako nowe centrum kultury i sztuki

Praca konkursowa zakłada kompleksową rewaloryzację obszaru w nawiązaniu do tradycji miejsca i walorów przyrodniczo-krajobrazowych Doliny Oławy. Program przestrzenny zakłada:
– restytucję dawnej wytwórni wódek i wyrobów spirytusowych – „Dawna Gorzelnia”;
– wprowadzenie nowej zabudowy obiekty małego handlu i usług – „Atelier lokalnych artystów”;
– budowę wielofunkcyjnego pawilonu w miejscu dawnego zakola rzeki – Wir O! ławy;
– rewaloryzacje podwórzy czynszowych;
– uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej;
– kreowanie nowych przestrzeni i funkcji kulturotwórczych w dawnej kaplicy w powiązaniu z pobliskim Muzeum Etnograficznym.

ETYKIETY na zdroweKonkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu

Zespół: Tomasz Cempa, Marek Bogadala, Łukasz Dworniczak, Kinga Derlatka, Daria Szkodzińska, Jakub Barszcz, Rita Pulikowska, Wioleta Dunkel, Agata Barszczyk, Maja Przyjazna, Katarzyna Śliwiak, Mateusz Kulon
Organizator konkursu: SARP Wrocław na zlecenie Miasta Wrocławia
Powierzchnia: ok. 3,5 ha
Data: czerwiec 2017

Obszar opracowania jest kluczowym terenem węzłowym w kompozycji przestrzennej Przedmieścia Oławskiego. Łączą się tutaj:
– przestrzenie publiczne bulwarów nadrzecznych i śródmiejskich arterii;
– lokalne korytarze ekologiczne łączące pobliskie tereny zieleni;
– historyczne zespoły zabudowy i nowe inwestycje deweloperskie.

IDEA

Obszar Przedmieścia Oławskiego objęty analizą konkursową nawarstwia w swej przestrzeni wielopłaszczyznowe wątki zakotwiczone w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej, urbanistycznej, architektonicznej i historycznej. W dziejach Wrocławia obszar ten dynamicznie się przekształcał tworząc swoisty węzeł wzajemnych rozmaitości. Obecna sytuacja pozwala nam kształtować ten zespół z uwzględnieniem współczesnych potrzeb i priorytetów, jednocześnie przypominając mieszkańcom lokalne tradycje i kulturę miejsca. Zaprojektowano dwa połączone ze sobą ośrodki poznawczo – edukacyjne: 1. w zespole dawnej wytwórni wódek, związane z historią techniki i przemysłu oraz rękodzieła (plastyki), a 2. w nowych pawilonach tzw. Wir O! ławy związanych z edukacją przyrodniczą oraz rekreacją turystyczną. W opracowaniu zwracamy uwagę na obiekt obecnie zrujnowanej kaplicy dawnego klasztoru Betanek wraz z ochronką dla dzieci, będący poza zakresem konkursu, jednakże mogący znakomicie uzupełnić proponowane rozwiązania projektowe oparte na gruntownych analizach wzajemnych uwarunkowań przestrzennych.

schemat

Zwracamy szczególną uwagę  na industrialną  historię Przedmieścia Oławskiego, chcemy zaprezentować i wyeksponować elementy zabytkowych maszyn i urządzeń, ich działanie i zastosowanie w przestrzeni otoczonej sadem owocowym nawiązującym do tradycji uprawy drzew owocowych w zamkniętych kwartałach zwartej zabudowy śródmiejskiej. Element ten jednocześnie przywołuje nastrój lokalnych wyrobów, w tym również przygotowywanych i rozlewanych w wytwórni Carla Schirdewana. W jej cieniu zaaranżowano przestrzeń dla miejscowych plastyków i rzemieślników mogących przedstawiać swe prace mieszkańcom pobliskich kamienic, młodzieży i turystom.

Zespół pierwszy – teren i obiekty znajdujące się w bezpośredniej bliskości dawnej wytwórni wódek i wyrobów spirytusowych – „Dawna Gorzelnia”

W projekcie przyjęto zachowanie historycznej tkanki architektonicznej wytwórni wódek i wyrobów spirytusowych wprowadzając w jej kubaturę nowe funkcje użytkowe. Obecny stan techniczny budynku jest katastrofalny i wymaga wykonania kompleksowych prac ratunkowych oraz modernizacyjnych, co ułatwi dostosowanie obiektu dla obsługi nowych funkcji z zachowaniem wymogów współcześnie obowiązujących w budownictwie. Proponujemy odbudowę skrzydła północno-zachodniego, rozebranego z uwagi na zły stan techniczny po zakończeniu działań wojennych. Od strony południowo- wschodniej, wzdłuż muru okalającego historyczny układ wytwórni wódek zaprojektowano w lekkiej ażurowej konstrukcji zabudowę uzupełniającą, otwartą w kierunku ciągów pieszych przebiegających w kierunku północno – południowym.

Centrum poznawczo-edukacyjne w odbudowanym skrzydle „Dawnej Gorzelni”

przedstawia ono historię rzemiosła, techniki i rozwoju przemysłu w rejonie Przedmieścia Oławskiego. W ciekawy sposób za pomocą środków multimedialnych oraz eksponatów np. maszyn przemysłowych można stworzyć warunki dla edukacji młodzieży oraz osób zainteresowanych powyższą tematyką. Przeszklenia form nowej kubatury odsłaniają prezentowane elementy maszyn i urządzeń, zachęcając widza do wejścia. Przyjęto odbudowę skrzydła północno – zachodniego, rozebranego po zakończeniu działań wojennych z uwagi na zły stan techniczny. Dzięki powstaniu nowej kubatury stworzono możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej centrum poznawczego o przestrzeń sal pracy manualnej w zakresie poznania rękodzielnictwa i warsztatów plastycznych, natomiast na drugiej kondygnacji -wielofunkcyjnej sali multimedialnej oraz konferencyjnej. W centralnej strefie przyziemia planuje się wykonanie strefy gastronomicznej – restauracji otwartej na zewnątrz oraz do dziedzińca wewnętrznego. Funkcja gastronomiczna połączona zostanie z możliwością sprzedaży nalewek i wyrobów alkoholowych nawiązując do tradycji miejsca. Pozostałą część strefy piętra przeznaczono na potrzeby hotelowe oraz pomieszczenia biurowe.

Lokalizacja funkcji centrum poznawczego, sal plac manualnych oraz gastronomii w strefie parteru stwarzają możliwość przenikania się wzajemnego tych funkcji w okresie letnim w obszarze dziedzińca wewnętrznego.

Wzdłuż ciągu pieszego na osi północno – południowej, na przedłużeniu istniejącego skrzydła Wytwórni wódek i wyrobów spirytusowych zaprojektowano nową, uzupełniającą kubaturę wydzielającą strefę wewnętrzną podwórka – obszar prywatny mieszkańców od przestrzeni otwartej publicznej. W budynku tym proponuje się zlokalizować funkcje handlowe związane z wytwórstwem rzemieślniczym oraz plastycznym. Forma budynku otwarta jest w stronę ciągu pieszego przeszkloną galerią wystawienniczo – handlową.

Nowa zabudowaobiekty małego handlu i usług – „Atelier lokalnych artystów”

Przewidziano stworzenie możliwości szerszego otwarcia przestrzeni fabryki, pierwotnie hermetycznie scentralizowanej wokół wewnętrznego dziedzińca. Od strony zamykającego zabudowę muru, w kierunku północno – wschodnim zaprojektowano nowe wejścia oraz kubaturę parawanową wykonaną w lekkiej konstrukcji murowanej cegłą pełną z przeszkleniem ścian, wprowadzając tym zabiegiem nowy kierunek obsługi komunikacyjnej i funkcji ku głównym ciągom ruchu pieszego (rzemiosło, rękodzieło, prace plastyczne). Forma budynku otwarta jest w stronę ciągu pieszego przeszkloną galerią wystawienniczo – handlową.

Zespół drugi – Wir O! ławy – wielofunkcyjny pawilon w miejscu dawnego zakola rzeki

Drugim zespołem ogólnodostępnym jest wielofunkcyjny pawilon usługowy zlokalizowany u zbiegu ciągów komunikacyjnych pieszych, otwarty w kierunku rzeki Oławy. Pawilon ten zaprojektowano na głównej osi kompozycyjnej obszaru prowadzonej od Muzeum Etnograficznego. Budowla obejmuje dwa poziomy: przyziemia oraz kondygnacji podziemnej. W pawilonie tym proponuje się zlokalizowanie funkcji związanych z edukacją poznawczą w zakresie przyrody oraz ekologii – poznaniem zjawisk przyrodniczych i zasad funkcjonowania ekosystemów dolin rzecznych.

 

PLANSZA 1 Przedmiescie Oławskie - Dawna Gorzelnia

 

 

 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony