Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Zdjęcie: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Radni Brzegu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Sporządzenie planu ochrony jest następstwem utworzenia parku kulturowego i pozwala na poprawę skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego.

Plan ochrony parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Plan ochrony parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” jest dokumentem, który kompleksowo ujmuje różnorodne kwestie gospodarowania zabytkowymi terenami. Opracowanie realizuje następujące cele:
– wdraża ustalenia ze studiów i analiz wykonanych przed utworzeniem Parku Kulturowego;
– prezentuje najważniejsze opracowania kartograficzne, które powinny stanowić podstawę prac planistycznych i architektonicznych;
– stanowi zbiór wytycznych dla realizacji dokumentów planistycznych takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– może być podstawą dla opracowania innych dokumentów strategicznych na poziomie gminy np. planu rewitalizacji.

Metryka opracowania

Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. Artur Kwaśniewski
Współpraca: inż. Agata Barszczyk, inż. Wioleta Dunkel, mgr inż. arch. kraj. Grzegorz Garniec
Zamawiający: Gmina Brzeg, Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Data: grudzień 2016-maj 2017

Zakres opracowania planu ochrony i metodyka formułowania zaleceń

Rysunek 10. Kierunki ochrony konserwatorskiej dla jednostek na obszarze Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Plan Ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” jest instrumentem określającym sposób zarządzania, zagospodarowania i ochrony tego obszaru. Zakres opracowania obejmuje:
1) Wprowadzenie – informacje wstępne;
2) Ustalenia z badań i działań prowadzonych przed opracowaniem planu ochrony;
3) Analizy zasobów krajobrazu i uwarunkowań środowiskowych na potrzeby planu ochrony;
4) Ustalenia dla obszaru Parku Kulturowego – Plan ochrony, obejmujący:
– kierunkowy plan ochrony (KPO) – działania związane z utrzymaniem i kształtowaniem krajobrazu kulturowego;
– strefowy plan ochrony – zintegrowany sposób postępowania dla dziewięciu obszarów działań ochronnych;
– wytyczne szczegółowe dla podjednostek odnośnie ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego (WSO);
5) Źródła i spisy.

Część graficzna

Rysunek 11. Strefowy plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Plan Ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” w części graficznej zawiera 11 rysunków opracowanych w skali 1:5000. Pierwsze 6 przedstawia informacje nt. uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, kolejne 3 prezentują zasoby Parku Kulturowego, a 2 ostatnie zawierają ustalenia Planu Ochrony.
Rysunek 1. Jednostki architektoniczno-krajobrazowe miasta Brzegu ze wskazaniem granic Parku Kulturowego
Rysunek 2. Struktura własności terenu w granicy Parku Kulturowego
Rysunek 3. Ustalenia Studium w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicy Parku Kulturowego
Rysunek 4. Ustalenia Studium w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w granicy Parku Kulturowego
Rysunek 5. Ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji w granicy Parku Kulturowego
Rysunek 6. Ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref w granicy Parku Kulturowego
Rysunek 7. Zasoby środowiska przyrodniczego na obszarze Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Rysunek 8. Zasoby układu kompozycyjno-krajobrazowego na obszarze Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Rysunek 9. Zasoby i formy ochrony środowiska kulturowego na obszarze Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Rysunek 10. Kierunki ochrony konserwatorskiej dla jednostek na obszarze Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Rysunek 11. Strefowy plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Źródła

Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski, Plan ochrony Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg. Wrocław – Brzeg 2017,

Uchwała nr XXXIV/427/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”.

 

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony