Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Radni Brzegu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Sporządzenie planu ochrony jest następstwem utworzenia parku kulturowego i pozwala na poprawę skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego.

Plan ochrony parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Plan ochrony parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” jest dokumentem, który kompleksowo ujmuje różnorodne kwestie gospodarowania zabytkowymi terenami. Opracowanie realizuje następujące cele:
– wdraża ustalenia ze studiów i analiz wykonanych przed utworzeniem Parku Kulturowego;
– prezentuje najważniejsze opracowania kartograficzne, które powinny stanowić podstawę prac planistycznych i architektonicznych;
– stanowi zbiór wytycznych dla realizacji dokumentów planistycznych takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– może być podstawą dla opracowania innych dokumentów strategicznych na poziomie gminy np. planu rewitalizacji.

Zakres opracowania planu ochrony i metodyka formułowania zaleceń

Plan Ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” jest instrumentem określającym sposób zarządzania, zagospodarowania i ochrony tego obszaru. Zakres opracowania obejmuje:
1) Wprowadzenie – informacje wstępne;
2) Ustalenia z badań i działań prowadzonych przed opracowaniem planu ochrony;
3) Analizy zasobów krajobrazu i uwarunkowań środowiskowych na potrzeby planu ochrony;
4) Ustalenia dla obszaru Parku Kulturowego – Plan ochrony, obejmujący:
– kierunkowy plan ochrony (KPO) – działania związane z utrzymaniem i kształtowaniem krajobrazu kulturowego;
– strefowy plan ochrony – zintegrowany sposób postępowania dla dziewięciu obszarów działań ochronnych;
– wytyczne szczegółowe dla podjednostek odnośnie ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego (WSO);
5) Źródła i spisy.

 

Źródła:

Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski, Plan ochrony Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg. Wrocław – Brzeg 2017,

Uchwała nr XXXIV/427/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”.