Studium krajobrazu kulturowego miasta Brzegu

Zdjęcie: Studium krajobrazu kulturowego miasta Brzegu

W 2016 roku zakończono badania naukowe, których efektem jest opracowanie pt. „Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego”. Sporządzone studium krajobrazu kulturowego, pozwoliło na powołanie Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Prezentowane poniżej opracowanie

Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego

Zespół: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. Artur Kwaśniewski
Współpraca: dr inż. arch. Oleg Mycak, prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz, mgr inż. arch. Weronika Lechowska, inż. arch. kraj. Marta Radziszewska, mgr inż. arch. kraj. Grzegorz Garniec, Klaudia Gorazdowska, Aleksandra Męcała, inż. arch. kraj. Łucja Miodek, inż. arch. kraj. Maja Przyjazna.
Zamawiający: Urząd Miasta w Brzegu, Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Powierzchnia: ok. 250 ha
Data: czerwiec 2016

Zapis bibliograficzny:
Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski, Oleg Mycak, Tomasz Ossowicz , Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego,  Raport serii SPR nr W1A/S-036/2016, Wrocław, 2016

Do pobrania
>> Tekst opracowania „Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego” 

Informacje o innych opracowaniach dla Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” można znaleźć tutaj: www.dworniczak.com/brzeg.

Zakres opracowania studium krajobrazu kulturowego

Fragment mapy 1. Chronologia obszarów zainwestowanych i sieci drożnej - Studium krajobrazu kulturowego Brzeg

Fragment mapy 1. Chronologia obszarów zainwestowanych i sieci drożnej

Studia dotyczące zasobów kulturowych Brzegu obejmowały:
– charakterystykę źródeł i opracowań dotyczących krajobrazu kulturowego miasta (wybrane przekazy: kartograficzne, ikonograficzne, publikacje i opracowania niepublikowane);
– charakterystykę uwarunkowań rozwoju przestrzennego miasta oraz funkcji miastotwórczych Brzegu, jako wyznaczników krajobrazowych;
– charakterystykę przemian układu funkcjonalno-przestrzennego i wyróżników krajobrazowych miasta (identyfikacja materialnych i niematerialnych wyróżników krajobrazu kulturowego oraz obraz przemian przestrzennych na mapie chronologii zainwestowani obszarów);
– charakterystykę struktur krajobrazu kulturowego (wydzielenie struktur krajobrazu kulturowego miasta za pomocą jednostek oraz ich analiza na potrzeby utworzenia parku kulturowego);

Mapa 2. Jednostki architektoniczno-krajobrazowe miasta Brzeg (skala 1:10 000) - Studium krajobrazu kulturowego Brzeg

Mapa 2. Jednostki architektoniczno-krajobrazowe miasta Brzeg (skala 1:10 000)

Charakterystyka struktur i elementów środowiska na obszarze planowanego parku kulturowego obejmowała:
– Materialne i niematerialne zasoby krajobrazu kulturowego
– Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
– Uwarunkowania układu funkcjonalno-przestrzennego
– Uwarunkowania układu kompozycyjno-krajobrazowego

Podsumowanie studium krajobrazu kulturowego stanowiły ustalenia dla planowanego parku kulturowego: uzasadnienie utworzenia Parku Kulturowego, propozycje nazwy, cele i zasady ochrony krajobrazu kulturowego oraz analiza SWOT dla planowanego utworzenia i funkcjonowania PK.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

Wynikiem opracowania był również: projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”, wraz z załącznikami:
1. Granica Parku Kulturowego oraz stref na mapie w skali 1:5000.
2. Wykaz miejsc, w których dopuszcza się handel poza budynkami oraz świadczenie usług gastronomicznych z pojazdów mobilnych.
3. Wykaz dopuszczalnych kolorów dla zasłon i rolet wewnątrz lokali handlowo-usługowych, parasoli oraz markiz.
4. Wzór słupa ogłoszeniowo–reklamowego (rysunek w skali 1:20).
5. Parametry kiosków dopuszczonych w obszarze Parku Kulturowego.

Projekt uchwały został sporządzony przez zespół w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz, dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. Oleg Mycak.

Więcej informacji o utworzonym Parku Kulturowym znajduje się na stronie Miasta Brzegu (link).

Studium krajobrazu kulturowego – inne opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z podobnymi opracowaniami: www.dworniczak.com/tag/studium-krajobrazu-kulturowego

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony