Tomasz Kowalczyk

Zdjęcie: Tomasz Kowalczyk

Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk pracuje w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe związane z problematyką melioracyjnego kształtowania zasobów wodnych terenów parkowych, leśnych i użytkowanych rolniczo. Jego dorobek naukowy obejmuje przeszło 60 publikacji i opracowań naukowych oraz ponad 40 prac niepublikowanych. Wiele jego opracowań zostało wdrożonych w praktyce, między innymi dotyczących gospodarki wodnej na terenach zieleni Wrocławia, w tym parków Szczytnickiego i Południowego.

W praktyce dr Kowalczyk realizuje analizy i projekty dotyczące kształtowania zasobów wodnych terenów zadrzewionych na obszarach zabudowanych i podmiejskich, takie jak:
– oceny wpływu urządzeń wodno-melioracyjnych i innych czynników na retencję glebowo-gruntową oraz warunki siedliskowo-wodne terenów zieleni wysokiej w zróżnicowanych warunkach hydrometeorologicznych;
– doskonalenie metod regulacji i zwiększenia zasobów wodnych terenów parkowych i leśnych, miedzy innymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych odpływających z obszarów zurbanizowanych;
– określanie metod rewaloryzacji oraz poprawy eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych w obrębie zabytkowych i współczesnych założeń parkowych.

Wykaz wybranych opracowań projektowych i ekspertyz

 • Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Wytyczne do projektu remontu zbiornika wodnego między ulicami Mickiewicza i Kopernika, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część I, kierownik,
 • Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Ocena projektu czyszczenia zbiornika wodnego na terenie Parku Szczytnickiego (odcinek otwarty od ul. Mickiewicza), wykonanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Wodnej Krzysztof Wojarnik, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część II, 2008, kierownik,
 • Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Koncepcja gospodarowania wodą na terenie Parku Szczytnickiego, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część III, 2008, kierownik,
 • T. 2010: Ekspertyza pt. „Określenie warunków wykonania małego zbiornika wodnego na terenie zieleni otaczającym zabudowania przy ul. Armii Krajowej 3 w Sobótce pod Wrocławiem” na zlecenie firmy Eko-Trek,
 • Kowalczyk T., Kostrzewa S., Nyc K., Orzepowski W., Pokładek R. 2010: Ekspertyza pt. „Ustalenie przyczyn podtopienia w czerwcu i lipcu 2009 roku użytków rolnych położonych pomiędzy Siechnicami i Kotowicami nad rzeką Oławą” wykonana na zlecenie Sendero Kania Lubaszka Michalski, kierownik, Koncepcja modernizacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum UP w Pawłowicach, na zlecenie UPWr, 2010, kierownik,
 • Witka J., Kuzioro J., Kowalczyk T. 2012: Projekt budowlany: Remont fragmentu systemu melioracyjnego Arboretum UP w Pawłowicach. Stabilizacja przepływu wód cieku D1.1 w km 0+891 oraz cieku D1 w km 0+782, obr. Pawłowice – Gm. Wrocław. Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych Jan Witka, konsultant – sprawdzający.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W. 2014: Ocena funkcjonowania urządzeń drenarskich na działkach nr 34/5, 34/6 i 109/1 położonych w Nowoszycach koło Oleśnicy po wybudowaniu rurociągu paliwowego. Opinia na zlecenie Sądu Rejonowego w Oleśnicy.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Krukowski M., Bobrowicz M. 2014: Koncepcja poprawy stosunków wodnych w rezerwacie przyrody „Uroczysko Wrzosy” – etap III, ekspertyza na zlecenie RDOŚ Wrocław.
 • Kowalczyk T., Pokładek R. 2014: Opinia na temat oddziaływania stosunków hydrologicznych na projektowane warianty odcinka drogi wojewódzkiej (łącznik: Błonie – Miękinia – Klęka). Opracowanie na zlecenie firmy MOSTY Józef Rabiega,
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Dworniczak Ł. 2015: Ocena stosunków wodnych i propozycje kierunków kształtowania układu wodnego Tom 1 w: Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie).

Wykaz wybranych publikacji

 • Kowalczyk T., Pływaczyk A. 2007: Wpływ sposobu eksploatacji budowli piętrzących na efekty nawodnienia podsiąkowego zalesionych użytków rolnych. ZPPNR PAN nr 519, Warszawa, s. 145-152.
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Pęczkowski G. 2008: Ocena możliwości rewaloryzacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, s. 231-236.
 • Kowalczyk T., Pływaczyk A., Orzepowski W. 2010: Wpływ systemu wodno-melioracyjnego na wahania zwierciadła wody gruntowej na zalesionych użytkach rolnych. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 339-345.
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Jawecki B, Pęczkowski G. 2010: Ocena gospodarki wodnej profili glebowych na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 317-325.
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Pokładek R. 2010: Kształtowanie się głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej na obszarze Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 327-338.
 • Kowalczyk T. 2010: Ocena możliwości zwiększenia retencji na zalesionych gruntach porolnych na przykładzie zlewni Ługowinki. WMiŁ nr 3/2010, s. 114-117.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W., Jawecki B. 2012: Kształtowanie się stosunków wodnych na zalesionych gruntach porolnych we Wrocławiu w okresach mokrych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, IMUZ – Falenty, s. 139-148.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W., Pływaczyk A.: Techniczne możliwości kształtowania zasobów retencji w małych zlewniach nizinnych. – Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 12 (3) 2013, s. 63–72.
 • Orzepowski W., Pulikowski K., Paruch A., Kowalczyk T., Pokładek R.: “Quantitative and qualitative assessment of agricultural water resources under climatic conditions of Silesian Lowlands (Southwest Poland)” , Agricultural Water Management Volume 138, 31 May 2014, Pages 45–54.
 • Orzepowski W., Kowalczyk T., Pokładek R., Pęczkowski G., Faron S. 2015: Ocena zmienności zasobów retencji glebowej w Parku Południowym we Wrocławiu. Inżynieria Ekologiczna Vol. 43, s. 160–165.
 • Kowalczyk T., Dąbek P., Orzepowski W., Pęczkowski G., Pokładek R., Żmuda R. 2015: Ocena wpływu zmian użytkowania gruntów na kształtowanie się warunków odpływu z lokalnej mikrozlewni w rejonie Arboretum UPWr w Pawłowicach. Inżynieria Ekologiczna Vol. 44, s. 34–39.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Gołuch P., Orzepowski W. Kowalska J. 2016: Dane przestrzenne jako narzędzie identyfikacji i inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych – studium przypadków. WMiŁ 3/2016, s. 123-128.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony