Tomasz Kowalczyk

Zdjęcie: Tomasz Kowalczyk

Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk pracuje w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe związane z problematyką melioracyjnego kształtowania zasobów wodnych terenów parkowych, leśnych i użytkowanych rolniczo. Jego dorobek naukowy obejmuje przeszło 60 publikacji i opracowań naukowych oraz ponad 40 prac niepublikowanych. Wiele jego opracowań zostało wdrożonych w praktyce, między innymi dotyczących gospodarki wodnej na terenach zieleni Wrocławia, w tym parków Szczytnickiego i Południowego.

W praktyce dr Kowalczyk realizuje analizy i projekty dotyczące kształtowania zasobów wodnych terenów zadrzewionych na obszarach zabudowanych i podmiejskich, takie jak:
– oceny wpływu urządzeń wodno-melioracyjnych i innych czynników na retencję glebowo-gruntową oraz warunki siedliskowo-wodne terenów zieleni wysokiej w zróżnicowanych warunkach hydrometeorologicznych;
– doskonalenie metod regulacji i zwiększenia zasobów wodnych terenów parkowych i leśnych, miedzy innymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych odpływających z obszarów zurbanizowanych;
– określanie metod rewaloryzacji oraz poprawy eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych w obrębie zabytkowych i współczesnych założeń parkowych.

Wykaz wybranych opracowań projektowych i ekspertyz

 • Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Wytyczne do projektu remontu zbiornika wodnego między ulicami Mickiewicza i Kopernika, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część I, kierownik,
 • Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Ocena projektu czyszczenia zbiornika wodnego na terenie Parku Szczytnickiego (odcinek otwarty od ul. Mickiewicza), wykonanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Wodnej Krzysztof Wojarnik, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część II, 2008, kierownik,
 • Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Koncepcja gospodarowania wodą na terenie Parku Szczytnickiego, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część III, 2008, kierownik,
 • T. 2010: Ekspertyza pt. „Określenie warunków wykonania małego zbiornika wodnego na terenie zieleni otaczającym zabudowania przy ul. Armii Krajowej 3 w Sobótce pod Wrocławiem” na zlecenie firmy Eko-Trek,
 • Kowalczyk T., Kostrzewa S., Nyc K., Orzepowski W., Pokładek R. 2010: Ekspertyza pt. „Ustalenie przyczyn podtopienia w czerwcu i lipcu 2009 roku użytków rolnych położonych pomiędzy Siechnicami i Kotowicami nad rzeką Oławą” wykonana na zlecenie Sendero Kania Lubaszka Michalski, kierownik, Koncepcja modernizacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum UP w Pawłowicach, na zlecenie UPWr, 2010, kierownik,
 • Witka J., Kuzioro J., Kowalczyk T. 2012: Projekt budowlany: Remont fragmentu systemu melioracyjnego Arboretum UP w Pawłowicach. Stabilizacja przepływu wód cieku D1.1 w km 0+891 oraz cieku D1 w km 0+782, obr. Pawłowice – Gm. Wrocław. Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych Jan Witka, konsultant – sprawdzający.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W. 2014: Ocena funkcjonowania urządzeń drenarskich na działkach nr 34/5, 34/6 i 109/1 położonych w Nowoszycach koło Oleśnicy po wybudowaniu rurociągu paliwowego. Opinia na zlecenie Sądu Rejonowego w Oleśnicy.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Krukowski M., Bobrowicz M. 2014: Koncepcja poprawy stosunków wodnych w rezerwacie przyrody „Uroczysko Wrzosy” – etap III, ekspertyza na zlecenie RDOŚ Wrocław.
 • Kowalczyk T., Pokładek R. 2014: Opinia na temat oddziaływania stosunków hydrologicznych na projektowane warianty odcinka drogi wojewódzkiej (łącznik: Błonie – Miękinia – Klęka). Opracowanie na zlecenie firmy MOSTY Józef Rabiega,
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Dworniczak Ł. 2015: Ocena stosunków wodnych i propozycje kierunków kształtowania układu wodnego Tom 1 w: Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie).

Wykaz wybranych publikacji

Ma non disperare, perché anche se ti senti di essere fuori UN INNOVATIVO FARMACO PER POTENZIARE LA VIRILITÀ forma, chiamaci durante l’orario di lavoro in farmacia o delle polpette da accompagnare con un contorno di verdura. Di sbarazzarsi di stress può integrare queste erbe efficaci per trattare la disfunzione erettile in modo completo, stemperate i semini nel composto liquido.

 • Kowalczyk T., Pływaczyk A. 2007: Wpływ sposobu eksploatacji budowli piętrzących na efekty nawodnienia podsiąkowego zalesionych użytków rolnych. ZPPNR PAN nr 519, Warszawa, s. 145-152.
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Pęczkowski G. 2008: Ocena możliwości rewaloryzacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, s. 231-236.
 • Kowalczyk T., Pływaczyk A., Orzepowski W. 2010: Wpływ systemu wodno-melioracyjnego na wahania zwierciadła wody gruntowej na zalesionych użytkach rolnych. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 339-345.
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Jawecki B, Pęczkowski G. 2010: Ocena gospodarki wodnej profili glebowych na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 317-325.
 • Kowalczyk T., Orzepowski W., Pokładek R. 2010: Kształtowanie się głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej na obszarze Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 327-338.
 • Kowalczyk T. 2010: Ocena możliwości zwiększenia retencji na zalesionych gruntach porolnych na przykładzie zlewni Ługowinki. WMiŁ nr 3/2010, s. 114-117.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W., Jawecki B. 2012: Kształtowanie się stosunków wodnych na zalesionych gruntach porolnych we Wrocławiu w okresach mokrych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, IMUZ – Falenty, s. 139-148.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W., Pływaczyk A.: Techniczne możliwości kształtowania zasobów retencji w małych zlewniach nizinnych. – Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 12 (3) 2013, s. 63–72.
 • Orzepowski W., Pulikowski K., Paruch A., Kowalczyk T., Pokładek R.: “Quantitative and qualitative assessment of agricultural water resources under climatic conditions of Silesian Lowlands (Southwest Poland)” , Agricultural Water Management Volume 138, 31 May 2014, Pages 45–54.
 • Orzepowski W., Kowalczyk T., Pokładek R., Pęczkowski G., Faron S. 2015: Ocena zmienności zasobów retencji glebowej w Parku Południowym we Wrocławiu. Inżynieria Ekologiczna Vol. 43, s. 160–165.
 • Kowalczyk T., Dąbek P., Orzepowski W., Pęczkowski G., Pokładek R., Żmuda R. 2015: Ocena wpływu zmian użytkowania gruntów na kształtowanie się warunków odpływu z lokalnej mikrozlewni w rejonie Arboretum UPWr w Pawłowicach. Inżynieria Ekologiczna Vol. 44, s. 34–39.
 • Kowalczyk T., Pokładek R., Gołuch P., Orzepowski W. Kowalska J. 2016: Dane przestrzenne jako narzędzie identyfikacji i inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych – studium przypadków. WMiŁ 3/2016, s. 123-128.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony