Zieleń w systemie informacji przestrzennej Wrocławia (SIP)

SIP – System Informacji Przestrzennej jest zbiorem informacji na temat przestrzeni i obiektach w niej wyróżnionych, a także relacjach jakie zachodzą pomiędzy nimi. Celem tego systemu jest pozyskiwanie, przetwarzanie, a także udostępnianie danych zawierających informacje przestrzenne i opisowe. Podstawowym atrybutem  SIP-u jest baza danych zawierająca informacje przestrzenne i opisowe na temat obiektów wpisanych do tego systemu. Do funkcjonowania takiego systemu niezbędne jest gromadzenie poszczególnych danych (atrybutów) na temat cech obiektów występujących w świecie rzeczywistym.

We Wrocławiu prace nad Systemem Informacji Przestrzennej Wrocławia rozpoczęto w Urzędzie Miejskim, w celu gromadzenia rozproszonych danych przetwarzania ich, analizowania i przedstawiania informacji na temat przestrzeni Wrocławia, a także obiektów w niej zawartych. Głównymi celami Systemem Informacji Przestrzennej Wrocławia:
– tworzenie, koordynacja i wykorzystanie zbiorów danych przestrzennych miasta w celu realizowania określonych zadań,
– ułatwienie dostępu do ważnych informacji przestrzennych na temat Wrocławia mieszkańcom oraz inwestorom,
– usprawnienie funkcjonowanie administracji samorządu wrocławskiego,
– rozwijanie się społeczeństwa informacyjnego umożliwiając swobodny dostęp do danych przestrzennych, a także udostępnianie wybranych zasobów zgodnie  z prawem.

Zasoby, zasady działania oraz zasady udostępniania danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej określa zarządzenie nr 4746/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wrocławia.

W związku z rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej tworzy elektroniczną bazę danych zawierającą informację o zasobach zieleni miasta, a także planowanych zadaniach na ich terenach. Zgodnie z Zarządzeniem nr  5081/16  Prezydenta  Wrocławia  w sprawie  ochrony  drzew  i  rozwoju  terenów  zieleni  Wrocławia z 11 sierpnia 2016 r. projektanci mają obowiązek przygotowania danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do systemu.

Zarządzenie to obejmuje każdy rodzaj opracowania odnoszącego się do drzew w szczególności:
– inwentaryzacji,
– projektów,
– dokumentacji powykonawczej,
– wniosków do decyzji administracyjnych,
– nasadzeń zastępczych i kompensacyjnych.

 

źródła:

[Zarządzenie Prezydenta  Wrocławia nr 4746/08 w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wrocławia z dnia 13 listopada 2008 r.]  http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=4746/08

[Zarządzenie Prezydenta  Wrocławia  nr  5081/16  w sprawie  ochrony  drzew  i  rozwoju  terenów  zieleni  Wrocławia z 11 sierpnia 2016 r.]

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=5081/16

http://geoportal.wroclaw.pl/sip/

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony