Ocena oddziaływania na krajobraz budynku hotelowego

Zdjęcie: Ocena oddziaływania na krajobraz budynku hotelowego

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na zlecenie inwestora prywatnego jako element Raportu o oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa budynku apartamentowo – hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu”, który realizowany był przez odrębną firmę.

Metryka opracowania

Adres obiektu: Międzybłocie, gmina Złotów
Zamawiający: Inwestor prywatny
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, dr arch. kraj. Piotr Reda, mgr inż. arch. kraj. Mateusz Kulon

Zakres opracowania

Ocena oddziaływania na krajobraz obejmowała:
– Rozpoznanie kontekstu krajobrazowego w świetle uwarunkowań formalnych związanych z realizacją audytów krajobrazowych.
– Rozpoznanie dokumentów planistycznych, inwestycyjnych oraz innych uwarunkowań formalnych.
– Charakterystyka struktur krajobrazu kulturowego (Rysunek Typy krajobrazu w skali gminy oraz wybrane elementy krajobrazu kulturowego, wg. stanu z ok. 1919 r.).
– Inwentaryzacja wybranych komponentów krajobrazu, kluczowych dla omówienia oddziaływania inwestycji na krajobraz (Rysunek 2. Typy krajobrazu w skali gminy oraz wybrane elementy krajobrazu kulturowego, wg. stanu z ok. 2015 r. / Rysunek 3. Inwentaryzacja zasobów kulturowych krajobrazu w rejonie inwestycji).
– Ocena oddziaływania na krajobraz w ujęciu obszarowym – ocena oddziaływania na krajobraz w planie.
– Inwentaryzacja punktów i ciągów widokowych (Rysunek 4. Inwentaryzacja punktów i ciągów widokowych).
– Opracowanie wizualizacji inwestycji z trzech punktów widokowych.
– Ocena oddziaływania na widoki – ocena oddziaływania na krajobraz z widoku człowieka.
– Podsumowanie oceny oddziaływania na krajobraz.
– Opracowanie propozycji działań kompensacyjnych – zalecenia krajobrazowe.

Jako rysunek wyróżniający wykorzystano: Kapliczka Manna na przełęczy Puchaczówka, na dalszym planie zabudowa Siennej; pocztówka datowana „1930-1940”, ze zbiorów prywatnych. Wg: https://dolny-slask.org.pl/3826251,foto.html (dostęp: 12.05.2018)

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony