Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie pl. św. Mikołaja we Wrocławiu

Zdjęcie: Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie pl. św. Mikołaja we Wrocławiu

Koncepcja zakłada połączenie projektowanych terenów za pomocą szerokiego ciągu pieszo-rekreacyjnego oraz kształtowanie rytmu zagospodarowanych skwerów i przestrzeni otwartych. Funkcje i atrakcje w:
– obszarze B kierowane są do najmłodszych mieszkańców Wrocławia;
– obszarze A kształtowane są z myślą o grupach docelowych w średnim wieku oraz młodzieży;
– obszarze C kierowane są do seniorów i mieszkańców Szczepina.

Cele koncepcji

– Scalenie obszarów szerokim i wielofunkcyjnym ciągiem pieszym („Rolkostrada”) oraz za pomocą jednorodnych rozwiązań małej architektury.
– Kształtowanie rozległych powiązań kompozycyjnych i widokowych – utrzymanie otwartych przestrzeni oraz ekspozycja lokalnych dominant i akcentów krajobrazowych z uwzględnieniem otwarć w kierunku doliny Odry oraz sąsiednich jednostek urbanistycznych.
– Zachowanie znacznych powierzchni biologicznie czynnych oraz drzew, poprzez staranne wkomponowanie projektowanych rozwiązań w zastany układ terenu oraz promowanie rozwiązań proekologicznych.

Kompozycja obszaru i sposób zagospodarowania

Trzy tereny zieleni objęte opracowaniem konkursowym wpisane są w historyczną siatkę urbanistyczną, która mocno determinuje kompozycję obszarów. Przyjęty sposób zagospodarowania nawiązuje do zastanej siatki urbanistycznej oraz lokalnych tradycji kształtowania terenów zieleni. Zachowano rozległe powiązania widokowe i funkcjonalne.

W koncepcji uwzględniono założenia MPZP dla rejonu pomiędzy ul. Rybacką i Odrą zaprojektowano połączenia kompozycyjne i komunikacyjne z Bulwarem Nadodrzańskim.

Zaproponowano również uzupełnienie zabudowy:
– wzdłuż ulicy Legnickiej obiektem handlowo – usługowym z parkingiem podziemnym. Realizacja ta stanowi niezbędne domknięcie wnętrza terenu zieleni oraz może wpłynąć na finansowanie realizacji zagospodarowania „Polany Miejskiej”.
– u zbiegu ulic Rybackiej i Środkowej.

Metryka opracowania

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicka, Szczepińska, Plac Św. Mikołaja, Zachodnia, Rybacka, Środkowa we Wrocławiu

Zespół projektowy: Łukasz Dworniczak, Monika Pasternak, Mariola Więcek, Jakub Barszcz, Rita Pulikowska

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony