Promenada Hugo Richtera we Wrocławiu

Promenada Hugo Richtera (Hugo Richter Weg)

Ścieżka spacerowa Hugo Richter Weg założona została z inicjatywy Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta w 1893 r. i stanowiła istotny element systemu tras spacerowych otaczających południowe śródmieście. Ten ciąg komunikacyjny przebiega wzdłuż nasypu kolejowego towarowej obwodnicy Wrocławia od obecnych ulic Grabiszyńskiej do Borowskiej. Trasa stanowiła uzupełnienie systemu komunikacyjnego zielonego pierścienia terenów zieleni Wrocławia, kształtowanego od początku XX w. Obejmował on tereny zieleni oraz bulwary nadrzeczne zachowane do dziś, a także ogrody działkowe i tereny sportowe zakładane na peryferiach ówczesnego Wrocławia (ryc. poniżej).Czytaj

Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój

Strona prezentuje studium konserwatorskie wykonane dla sołectwa Pokój, a w szczególności zabytkowych terenów zieleni położonych w tej miejscowości.

Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój (woj. Opolskie).
Tom I.  Kwerenda archiwaliów i publikacji oraz studia historyczne n.t. dawnego zwierzyńca, układu urbanistycznego, założeń ogrodowych i parkowych w Pokoju (woj. Opolskie).
Tom II. Analiza zasobów środowiska kulturowego miejscowości
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, Piastowska 14, 46-020 Opole
Data: Wrocław 2015 Czytaj

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia 10 kwietnia 2014 r. (zmiana z dnia 24 listopada 2016 r.), w celu poprawy skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Przepisy uchwały obowiązują od 23 kwietnia 2015 r.

Główne cele utworzenia Parku Kulturowego

Zapisane w Uchwale główne cele utworzenia Parku Kulturowego to:
– ochrona materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego.
– regulacja handlu i działalności gastronomicznej,
– regulacja działań reklamowych. [1]

Obszar Parku Kulturowego

Park Kulturowy we Wrocławiu zajmuje powierzchnię 210 ha. Jego granice wyznaczają: Fosa Miejska, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, a także park Słowackiego, Promenada Staromiejska i plac Kościuszki stanowiące najcenniejszy obszar Wrocławia wpisany do rejestru zabytków.

Ustalenia

Park Kulturowy powołano aby wzmocnić ochronę wrocławskich zabytków i związanych z nimi tradycji miejsca poprzez:

  • zachowywanie historycznych układów urbanistycznych i obiektów zabytkowych;
  • odtwarzanie historycznych  układów  urbanistycznych,  a także  ich  uzupełnianie  i wzbogacenia wpisujące nowe struktury o wysokiej jakości w istniejącą tkankę historyczną;
  • zapewnienie ekspozycji  zabytków  nieruchomych  i historycznych  zespołów  budowlanych,  historycznie ukształtowanych dominant oraz trójwymiarowej sylwety miasta;
  • rewaloryzowanie i rewitalizowanie przestrzeni miejskiej;
  • ograniczenie niekorzystnego wpływu nośników reklamowych w postaci tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków związanych z ochroną parku kulturowego na przestrzeń publiczną.

Załączniki do uchwały

  • wzory stałych kiosków ulicznych;
  • wzory słupów reklamowych oraz
  • miejsc, w których dopuszcza się handel poza budynkami.

[1] UCHWAŁA NR LVI/1465/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny – zagospodarowania terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu

Przedwojenna rozlewnia wódek – „Dawna Gorzelnia” jako nowe centrum kultury i sztuki

Praca konkursowa zakłada kompleksową rewaloryzację obszaru w nawiązaniu do tradycji miejsca i walorów przyrodniczo-krajobrazowych Doliny Oławy. Program przestrzenny zakłada:
– restytucję dawnej wytwórni wódek i wyrobów spirytusowych – „Dawna Gorzelnia”;
– wprowadzenie nowej zabudowy obiekty małego handlu i usług – „Atelier lokalnych artystów”;
– budowę wielofunkcyjnego pawilonu w miejscu dawnego zakola rzeki – Wir O! ławy;Czytaj

Chmura tagów

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia 10 kwietnia 2014 r. (zmiana z dnia 24 listopada 2016 r.), w celu poprawy skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów.

Zapisane w Uchwale główne cele utworzenia Parku Kulturowego to:
– ochrona materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego;
– regulacja handlu i działalności gastronomicznej oraz
– regulacja działań reklamowych.Czytaj

Zieleń w systemie informacji przestrzennej Wrocławia (SIP)

SIP – System Informacji Przestrzennej jest zbiorem informacji na temat przestrzeni i obiektach w niej wyróżnionych, a także relacjach jakie zachodzą pomiędzy nimi. Celem tego systemu jest pozyskiwanie, przetwarzanie, a także udostępnianie danych zawierających informacje przestrzenne i opisowe. Podstawowym atrybutem  SIP-u jest baza danych zawierająca informacje przestrzenneCzytaj